Aas Mek. overleverte Grotanger til Brønnbåt Nord

March 16, 2021

Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte.

Nybygget er av verftets eget design av typen AAS 3002 ST med et rom brønnvolum på 3000 kbm. Dette er et design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten, spesielt tilpasset for transport av smolt med anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig med for stort dypgående.

Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte. Nullutslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filtersystem for oppsamling av lus, UV-behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske- og desinfisering anlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter, avluseranlegg for termisk avlusing og system for ferskvanns behandling av fisken m.m.

I tillegg er båten også arrangert med et nyutviklet system for direkte sortering av fisken ved lasting via to store sorteringsmaskiner med kapasitet opp til 300 tonn i timen, montert i et eget undertrykksrom som en del av laste linjen.

Godt utstyrt

Båten er arrangert med innredning og lugarer for 12 personer, alle med toalett, dusj og gode fasiliteter. Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue, trimrom. Styrehuset er arrangert med fire operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system og fjernstyring av all last og fiske håndtering. Båten er utstyrt med vakuum toalettsystem og kloakkrensing i.h.h.t. strengeste krav.

Lasteromvolumet er på 3000 kbm som gir en kapasitet på føring av 400-450 tonn levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. «Grotanger»  er designet for skånsom undertrykkslasting med integrert sortering av fisken, overtrykkslossing til merd eller anlegg på land, sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuumpumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

CO2-luftere

Båten er arrangert med CO2-luftere for avgassing av vannet i brønnene, O2 produksjon og innblandingssystem for oksyginering av vannet under lukket transport, ferskvannsbehandling av fisken, transport av smolt, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l. Nybygget er utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken, system for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting- og lossing i forbindelse med avlusing, ferskvannsbehandling, smolt lasting o.l. Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørr stoff / lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land.

System for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing.

Båten er også utstyrt med RSW anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system med kapasitet på 2200 kw og som gir en senkning av temperaturen på ca. 1,2 C pr time.

For overvåking av last og system er det montert et automasjons- og overvåkingssystem type Well Controll for lastovervåking, tankpeiling, alarmanlegg, fjernstyring av sirkulasjonssystemet og automatisk logge og rapporteringssystem iht. nytt regelverk for brønnbåter.

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervannskamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. Kamera er også montert utvendig undervanns på båten for å overvåke lasteslanger, not o.l. i forbindelse med lasting langs merdene. Nybygget er utstyrt med verftets spesialutviklede vaske- og desinfiseringsystem "Well Wash". Dette systemet er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, laste- og lossesystemet og CO2- luftere i en automatisk syklusstyrt prosess.

les hele saken på kyst.no

https://www.kyst.no/article/aas-mek-overleverte-nybygg-til-broennbaat-nord/

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter